Quote of the day

如何到「漂鳥集」?(交通示意圖)

「漂鳥集」交通示意圖 (從台北方面來)


  1.  國道5號南下,五結羅東出口下交流道,沿平面車道直行2.0 公里,
  2. 右轉五結路三段(196縣道),前進2.2 公里,(過地下道後,立即)
  3. 左轉中正北路,前進0.3公里,
  4. 右轉公正路,前進3.2 公里,(過北成橋後,立即)
  5. 左轉柯林路(宜26-3鄉道),前進0.6公里,即達「漂鳥集」
              

     GPS24.682458, 121.738021

    電話:0937 072 364

    地址:冬山鄉柯林路437號

 ###

沒有留言: